“โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสังคมไทย”
“เราต้องปรับตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์”
“จะเป็นนักบริหารต้องมีความรู้และเข้าใจโลกาภิวัตน์”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเสนอ โครงการปริญญาโท “สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา”
ในเชิงสหวิทยาการ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

gif_urgent

รับสมัคร วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 4 มีนาคม 2557

รายละเอียดการสอบ รอบสอง
1. การสมัคร- ด้วยตนเอง : วันที่ 6 มีนาคม -30 มิถุนายน 2557
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
3. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร รอบสอง

1. การสมัคร- ด้วยตนเอง : วันที่ 6 มีนาคม -30 มิถุนายน 2557

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

3. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เน้นศึกษา : เศรษฐกิจการเงินการลงทุนระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง ในโลกาภิวัตน์

โลกาภิวัฒน์ศึกษา|เศรษฐกิจการเงินการลงทุนระหว่างประเทศ|การจัดการทรัพยากร|การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ|การเจรจาต่อรอง |การบริหารความขัดแย้งในโลกาภิวัตน์

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาการศึกษา(Transcript) 2 ฉบับ
2. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
3. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

สามารถ Loadใบสมัครได้ที่นี่

หรือ ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กทม.
ค่าสมัคร 600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โครงการโลกาภิวัตน์ศึกษา ชั้น 5 ห้อง 502
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9428445 ต่อ 502 ,084-6709567 , 080-4434527

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โทร. 1184-7 ต่อ 502